top of page
ค้นหา
  • Readclassic

Curwen hand signs (การทำสัญญาณมือระหว่างฝึกร้องโน้ต)


เรียกได้ว่าเป็นความเกี่ยวพันมาจากบทความ 333 Reading Exercises ที่นอกเหนือจากฝึกหัดร้องโน้ตแล้ว ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องทำควบคู่กันไปก็คือ "การทำสัญญาณมือ Hand Signs" โดยมีเหตุผลที่ว่าการทำสัญญาณมือไปด้วยในระหว่างการร้อง จะทำให้ผู้ฝึกสามารถแยกระยะสูงต่ำของตัวโน้ตได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม


ถึงแม้จะดูมีความเกี่ยวข้องกับทาง โคดาย (Kodály) แต่จริง ๆ แล้ว การทำสัญญาณมือ Hand Signs ถูกพัฒนามาจากชาวอังกฤษนามว่า จอห์น คูร์เวน (John Curwen) โดยการทำสัญญาณมือ Hand Signs จะมีท่าทางของมือที่แตกต่างกันไปตามโน้ตนั้น ๆในการเรียนหรือฝึกซ้อมก็ตามแต่ ถ้าร้องโน้ตไปพร้อมกับการทำสัญญาณมือไปด้วย จะทำให้ผู้ฝึกสามารถแยกระยะสูงต่ำของตัวโน้ตได้ง่ายขึ้น โดย Kodály ได้เห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวของท่าทาง จึงนำมาใช้รวมกับแบบฝึกหัดที่เขาคิดค้นขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 333 Reading Exercises


John Curwen 1816–1880
John Curwen 1816–1880

bottom of page