top of page
ค้นหา
  • Readclassic

The Well-Tempered Clavier (Bach)


The Well-Tempered Clavier (ตัวย่อ WTC) คือหนังสือที่ Johann Sebastian Bach ประพันธ์ขึ้นมีทั้งหมด 2 เล่ม ประกอบด้วยบทเพลง Prelude & Fugue เล่มละ 24 บท สำหรับเดี่ยวเครื่องดนตรีประเภท Keyboard ทำให้เกิดจุดเริ่มต้นของจุดเปลี่ยนอีกมากมายในโลกดนตรีที่ส่งอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน

เนื่องจากในช่วงทศตรรษที่ 15 ได้มีการคิดค้นและเกิดระบบการ Tuning ขึ้นใหม่ ที่ทำให้เกิดระบบ 12 เสียงเท่ากันใน 1 Octave ระบบนี้ถูกเรียกว่า “Equal temperament“ (แต่เดิมจะไม่ได้ใช้ระบบนี้) ซึ่งทำให้บทเพลงสามารถมีได้ถึง 24 Key มาจนถึงปัจจุบัน (12 Major และ 12 minor)


ในบทเพลงชุดนี้ Bach ก็ได้แต่งขึ้นครบทั้ง 24 Key โดยเพลงแรกจะเริ่มที่ C Major ตามด้วย C minor หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นทีละครึ่งเสียงจนถึง B ซึ่งจะมีทั้ง Major และ minor จนครับ 24 Key

ตัวอย่างบทเพลง Prelude & Fugue จากหนังสือ Well-Tempered Clavier ทั้งสองเล่ม BooK I Prelude and Fugue No.1 in C Major, WTC IPrelude and Fugue No.2 in C minor, WTC I


Prelude and Fugue No.3 in C# Major, WTC IPrelude and Fugue No.4 in C# minor, WTC IPrelude and Fugue No.5 in D Major, WTC IPrelude and Fugue No.6 in D minor, WTC IPrelude and Fugue No.7 in Eb Major, WTC IPrelude and Fugue No.8 in Eb minor, WTC IPrelude and Fugue No.9 in E Major, WTC IPrelude and Fugue No.10 in E minor, WTC IPrelude and Fugue No.11 in F Major, WTC IPrelude and Fugue No.12 in F minor, WTC IPrelude and Fugue No.13 in F# Major, WTC IPrelude and Fugue No.14 in F# minor, WTC IPrelude and Fugue No.15 in G Major, WTC IPrelude and Fugue No.16 in G minor, WTC IPrelude and Fugue No.17 in Ab Major, WTC IPrelude and Fugue No.18 in Ab minor, WTC IPrelude and Fugue No.19 in A Major, WTC IPrelude and Fugue No.20 in A minor, WTC IPrelude and Fugue No.21 in Bb Major, WTC IPrelude and Fugue No.22 in Bb minor, WTC IPrelude and Fugue No.23 in B Major, WTC IPrelude and Fugue No.24 in B minor, WTC I


 

Book II

Prelude and Fugue No.1 in C Major, WTC IIPrelude and Fugue No.2 in C minor, WTC IIPrelude and Fugue No.3 in C# Major, WTC IIPrelude and Fugue No.4 in C# minor, WTC IIPrelude and Fugue No.5 in D Major, WTC IIPrelude and Fugue No.6 in D minor, WTC IIPrelude and Fugue No.7 in Eb Major, WTC IIPrelude and Fugue No.8 in Eb minor, WTC IIPrelude and Fugue No.9 in E Major, WTC IIPrelude and Fugue No.10 in E minor, WTC IIPrelude and Fugue No.11 in F Major, WTC IIPrelude and Fugue No.12 in F minor, WTC IIPrelude and Fugue No.13 in F# Major, WTC IIPrelude and Fugue No.14 in F# minor, WTC IIPrelude and Fugue No.15 in G Major, WTC IIPrelude and Fugue No.16 in G minor, WTC IIPrelude and Fugue No.17 in Ab Major, WTC IIPrelude and Fugue No.18 in Ab minor, WTC IIPrelude and Fugue No.19 in A Major, WTC IIPrelude and Fugue No.20 in A minor, WTC IIPrelude and Fugue No.21 in Bb Major, WTC IIPrelude and Fugue No.22 in Bb minor, WTC IIPrelude and Fugue No.23 in B Major, WTC IIPrelude and Fugue No.24 in B minor, WTC II


 

เกร็ดความรู้ * Das Wohltemperierte Klavier (ชื่อในภาษาเยอรมัน) * WTC Book I ประพันธ์ขึ้นในปี 1720 ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกปี 1722 * WTC Book II ประพันธ์ขึ้นในปี 1738-42 ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกปี 1744 * การบันทึกเสียงครบทุกบทเกิดขึ้นครั้งแรกกับ Piano โดย Edwin Fischer

Comments


bottom of page